AirTac PB6x5 PB6x10 PB6x15 PB6x20 PB6x25 PB6x30 PB6x40 PB6x50 PB6x60

AirTac PB6x5 PB6x10 PB6x15 PB6x20 PB6x25 PB6x30 PB6x40 PB6x50 PB6x60 là xi lanh tròn nhỏ dòng PB hãng AirTac với Boresize 6mm cùng các mã như: 

PB6x5, PB6x10, PB6x15, PB6x20, PB6x25, PB6x30, PB6x40, PB6x50, PB6x60