CDM2B20-100Z | Xi lanh SMC CDM2B20-100Z

CDM2B20-100Z | Xi lanh SMC CDM2B20-100Z là mã xi lanh dòng CDM2B với Boresize 20mm và hành trình 100mm.