CDM2B20-25Z | Xi lanh SMC CDM2B20-25Z

CDM2B20-25Z | Xi lanh SMC CDM2B20-25Z là mã xi lanh dòng CDM2B với Boresize 20 và hành trình 25.