CDM2B20-75Z | Xi lanh SMC CDM2B20-75Z

CDM2B20-75Z | Xi lanh SMC CDM2B20-75Z là mã xi lanh dòng CDM2B với Boresize 20 và hành trình 75.