HFTK10 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK

HFTK10 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK với boresize là 10mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFTK16, HFTK20, HFTK25 ,HFTK32, HFTK40.