HFTK32 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK

HFTK32 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK với boresize là 32mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFTK10, HFTK16, HFTK20 ,HFTK25, HFTK40.