HFTZ20 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ

HFTZ20 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ với boresize là 20mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFT6, HFT10, HFT16, HFT25, HFTZ32, HFT40.