HFTZ40 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ

HFTZ40 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ với boresize là 40mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFT6, HFT10, HFT16, HFT20, HFTZ25, HFT32.