HFZ32 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ

HFZ32 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ với boresize là 32mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFZ6, HFZ110, HFZ16, HFZ20, HFZ25.