HLF12X10S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF12X10S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.