HLF16X50S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF16X50S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.