HLF20X100S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF20X100S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.