HLF20X40S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF20X40S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.