HLH10X15S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH10X15S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 15mm, có từ tính.