HLH10X20S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH10X20S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.