HLH16X10S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH16X10S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.