HLH6X40S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH6X40S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.