HLH6X50S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH6X50S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.