HLQ12X75S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ12X75S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.