HLQ16X40S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ16X40S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.