HLQ20X20S-B | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ20X20S-B là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.