HLQ20X30S-B | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ20X30S-B là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.