HLQ20X40S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ20X40S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.