HLQ8X50S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ8X50S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.