HLS12X100SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS12X100SAS là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.