HLS12X20S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS12X20S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.