HLS12X30S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS12X30S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.