HLS12X40S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS12X40S  là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.