HLS12X75S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS12X75S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.