HLS16X100S | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS16X100S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.