HLS16X20SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS16X20SAS là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.