HLS16X50SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS16X50SAS là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.