HLS20X40S | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS20X40S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.