HLS5X10S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS6X10S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.