HLS6X30S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS6X30S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.