HLS6X40S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS6X40S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.