HLS8X40S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS8X40S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.