MCK40X125SY | Xi lanh tròn AirTac dòng MCK

MCK40X125SY là dòng xi lanh tròn MCK với borsize 40 hành trình 50 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: MCK40X50S, MCK40X75S, MCK40X100S, MCK40X125S, MCK40X150S, MCK40X50SY, MCK40X75SY, MCK40X100SY, MCK40X125SY, MCK40X150SY.