MCK50X150S | Xi lanh tròn AirTac dòng MCK

MCK50X150S là dòng xi lanh tròn MCK với borsize 50 hành trình 50 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: MCK50X50S, MCK50X75S, MCK50X100S, MCK50X125S, MCK50X150S, MCK50X50SY, MCK50X75SY, MCK50X100SY, MCK50X125SY, MCK50X150SY.