MCK63X150SY | Xi lanh tròn AirTac dòng MCK

MCK63X150SY là dòng xi lanh tròn MCK với borsize 63 hành trình 50 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: MCK63X50S, MCK63X75S, MCK63X100S, MCK63X125S, MCK63X150S, MCK63X50SY, MCK63X75SY, MCK63X100SY, MCK63X125SY, MCK63X150SY.