MI10X25U | Xi lanh AirTac dòng MI

MI10X25U là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 25mm.