MI12X50SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI12X50SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 50mm.