MI16X25SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI16X25SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 25mm.