MI20X10SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X10SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 10mm.