MI20X30U | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X30U là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 30mm.