MI20X40SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X40SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 40mm.