MI20X80SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X80SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 80mm.