MI25X10SR | Xi lanh AirTac dòng MI

MI25X10SR là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 25mm, cùng với hành trình là 10mm.