MI8X125SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI8X125SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 125mm.