MI8X150SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI8X150SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 150mm.